Integriteitscode Timotheus

De waarden die aan de basis liggen van deze integriteitscode zijn respect, integriteit, engagement en verantwoordelijkheidszin. Deze code vormt de hoeksteen van het engagement van onze organisatie op ethisch vlak. Deze integriteitscode engageert alle lesgevers, assistenten, vrijwilligers en deelnemers aan onze activiteiten.

Vzw Timotheus richt zich tot elke volwassen persoon zonder onderscheid van cultuur, nationaliteit, opleiding, ideologie of activiteit. Een Timotheus-vormingswerker erkent de waardigheid en de uniciteit van elke mens, ongeacht zijn fysieke, psychische, sociale of economische realiteit. De pedagogie die door de vormingswerkers gebruikt wordt, respecteert volledig de eigen waarden, de autonomie, de vrijheid en het ritme van elke deelnemer. De autonomie van de persoon wordt volledig gerespecteerd, zowel tijdens de vormingsactiviteiten als t.o.v. zijn privéleven.

Niemand kan verplicht worden aan een Timotheus activiteit deel te nemen en men heeft het recht om op gelijk welk moment zijn deelname te onderbreken of te beëindigen. Wel dienen dan de annuleringsvoorwaarden vermeld op de website gerespecteerd te worden.

Vzw Timotheus biedt vorming aan, geen therapie. Van elke deelnemer wordt verondersteld dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn leven en voor zijn beslissingen op een normale manier kan opnemen. Personen die psychisch te zwak zijn of psychisch verstoord kunnen enkel aan een vormingsactiviteit deelnemen met toelating van de behandelende geneesheer.

Een Timotheus-vormingswerker kan onder geen beding, naast zijn normale vergoeding, een bijkomend voordeel halen uit de relatie met de deelnemer, onder welke vorm dan ook. Financiële giften aan vormingswerkers, andere vormen van materiële hulp, seksuele handelingen of seksuele relaties zijn uitgesloten.

De vormingswerker treedt in een vertrouwensrelatie met de deelnemer en is bijgevolg aan het beroepsgeheim gehouden. Dit kan alléén verbroken worden op uitdrukkelijke wens en met toelating van de deelnemer. Bij rapportering aan derden, waar hij vanuit zijn functie toe verplicht kan worden, beperkt hij zich tot die informatie die voor de beantwoording van de vraagstelling van direct belang is. De vormingswerkers die gegevens over deelnemers bewaren, doen dit zo dat het beroepsgeheim geëerbiedigd wordt.

Vzw Timotheus is een lerende organisatie. Binnen de organisatie delen we actief onze kennis. We doen ons uiterste best om vernieuwende oplossingen en werkmethodes aan te reiken, op verantwoorde wijze, met respect voor de procedures en in overeenstemming met de doelstellingen van onze organisatie. Wij ontwikkelen goede praktijken en staan open voor nieuwe benaderingen.

Klachten i.v.m. de vormingsinstelling of de vormingswerkers worden geadresseerd aan de voorzitter van vzw Timotheus, Geert Delanoeije (geert.delanoeije@timotheus.org) of aan de directeur: Philippe Vandevorst (philippe.vandevorst@timotheus.org) Of per brief te zenden naar Voorzitter vzw Timotheus – vzw Timotheus, Jaak De Boeckstraat 73 – 2170 Merksem - Of via mail: info@timotheus.org

Wie een klacht indient wordt van de afhandeling op de hoogte gehouden. Indien nodig wordt de medewerking van de "klager" gevraagd voor de behandeling van de klacht. Aan anonieme klachten kan geen gevolg gegeven worden. Klachten kunnen per brief of per mail uitgedrukt worden.

Onze privacy verklaring

Voor Timotheus vzw is het heel belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Het eerbiedigen van jouw persoonlijke levenssfeer is essentieel voor ons. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Timotheus vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarom verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, bijv. nodige gegevens voor collega cursisten. De verwerking van je persoonsgegevens wordt beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, bijv. we vragen je telefoonnummer om je dringend te kunnen contacteren in verband met een vorming, we vragen je e-mailadres om met je te communiceren over de praktische kant van een vorming waarvoor je inschreef, ... .

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is, evalueren we deze maatregelen en stellen we ze bij waar nodig; We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, bijv. bij een vorming die in samenwerking met een andere organisatie uit onze sector is opgezet, kan het dat jouw gegevens worden gedeeld met deze partnerorganisatie.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het faciliteren van je deelname aan ons vormingsaanbod of andere activiteit binnen Timotheus;
 • Het verzenden van informatie over ons vormingsaanbod per post;
 • Het verzamelen van statistische gegevens die we benutten om ons aanbod te verbeteren en om verslag uit te brengen bij het Ministerie van Cultuur dat ons subsidieert.
 • Het verzenden van een e-zine en/of cursusinformatie op jouw maat, indien je voor één van deze zaken inschreef.

Je kan je keuze steeds aanpassen of jezelf uitschrijven via de link die je onderaan iedere emailing vindt.

Het is mogelijk dat voor één van bovenstaande doelen enkele of alle gegevens uit deze lijst door ons worden verwerkt:

 • je naam en voornaam;
 • je geboortedatum;
 • je adres;
 • je telefoonnummer;
 • je e-mailadres;
 • je geslacht;
 • het rekeningnummer dat jij gebruikt wanneer je je deelnamekosten aan ons overmaakt;
 • info uit je persoonlijke levenssfeer die je ons op jouw initiatief meedeelt;
 • een overzicht van de vorming(en) die je bij Timotheus volgt of waarvoor je ingeschreven bent.

Deze gegevens verkrijgen we bij je inschrijving, via communicatie van jou met één van onze medewerkers of via een organisatie waarmee we samen een vorming op touw zetten. Onze educatieve en administratieve medewerkers hebben toegang tot jouw gegevens via een persoonlijke login in onze databank, beveiligd met een wachtwoord.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd.

Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, de domeinnaam van de website waarlangs je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat etc.) en om de werking van onze website te optimaliseren. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door deze website zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die u bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat u tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

'Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van deze website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Doorgeven van gegevens aan derden

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
 • het verzamelen van (geanonimiseerde) gegevens met betrekking tot het gebruik van onze site;
 • het verzorgen en verspreiden van e-zines en informatiemailings;
 • het beheer van ons crm-systeem.

Met organisaties die onze werking zo mee waarborgen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af. We werken voor sommige vormingen samen met een andere organisatie uit de socio-culturele of gezondheidssector. Om de vorming goed te laten verlopen, is het mogelijk dat we een deel van jouw gegevens bezorgen aan de partnerorganisatie in kwestie. In dit geval maken wij afspraken met deze organisatie om ons ervan te vergewissen dat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw privacy. We bezorgen enkel deze gegevens die noodzakelijk zijn voor een goed praktisch verloop van de vorming.

Verder worden jouw gegevens noch uitgeleend, noch verhuurd noch verkocht aan derde partijen.

Bewaartermijn

Timotheus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In verband met gevolgde vorming verbinden we ons ertoe om 15 jaar na het volgen van je laatste vorming bij Timotheus, je gegevens te anonimiseren. Tot dan bewaren we wel je naam en je geboortedatum, gekoppeld aan de vorming die je bij ons volgde. Volg je bijvoorbeeld na 10 jaar toch weer eens een Timotheus-vorming, dan kunnen wij je eerder gevolgde vorming terugvinden in onze databank. We sturen je - 15 jaar na je laatste cursus - eerst een bericht zodat je eventueel kan beslissen om deze gegevens toch in onze databank te bewaren.

Bepaalde gegevens die we niet nodig hebben om jou te identificeren, zullen we al na 5 jaar na je laatste cursus verwijderen, zoals bijv. je adresgegevens, je geslacht, je telefoonnummer, ... . Deze geef je bij een nieuwe inschrijving immers eenvoudig opnieuw aan ons door. Sowieso heb je te allen tijde het recht om jouw gegevens die in ons bezit zijn te wijzigen en/of te laten verwijderen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen; we anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvangen hebben. Je vindt onze contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ten slotte het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan deze voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de GBA – de Gegevens Beschermings Autoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.schema intuitieve ontwikkeling


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >