Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


De mens is meer-dimensionaal

De mens is meer-dimensionaal
De ruimere kaart van de werkelijkheid

Geeft wetenschap en de westerse kijk op het leven steeds de volledige kaart van de werkelijkheid? Alfred Korzybski (filosoof) schetst in zijn boek Science and Sanity een nieuwe filosofische richting die duidelijk een onderscheid maakt tussen ‘de werkelijke wereld’ en ’de wereld van de taal en de symbolen’, zijnde de verwoording van onze eigen subjectieve ervaring. Hij geeft dus aan dat het menselijk verstand alleen in staat is te reageren op de eigen innerlijk gevormde landkaart en niet altijd op het aanwezige gebied, de werkelijkheid, die wel eens durft te vervormen of zelfs volledig te vervagen. 

De zoekende mens van de 21ste eeuw heeft al lang ontdekt dat de mentale westerse concepten uit de 20ste eeuw vaak slechts een beperkte weergave zijn van de werkelijkheid. Het wordt bijzonder boeiend om dan ook de meer oosterse visie van de werkelijkheid te bestuderen en onze eigen westerse visie daarmee te verruimen. Ligt misschien daar de sleutel tot het antwoord op vele problemen en vragen waarmee de westerse mens zit?

Vooral het Tibetaanse boeddhisme heeft ons binnen Timotheus de laatste jaren bijzonder geïnspireerd. Tibetanen bekijken de werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven. Voor hen bestaat de mens niet alleen uit fysieke realiteit, maar uit zeven componenten, lichamen genoemd. Tibetanen haalden deze overtuiging uit India waar de Indiërs de 7 auralagen als één van de referentiepijlers van hun benadering behielden.

Wat ons boeit is niet zozeer de vraag of deze manier van kijken nu de juiste is. Veel boeiender is wel de vraag wat het ons doet, wanneer we bewust leren verbinding maken met deze realiteit, deze manier van naar het leven en de mens kijken.

Ook in de oude esoterische tradities van het Westen vinden we deze concepten terug. We denken hier bijzonder aan Rudolf Steiner met zijn Antroposofie of de Theosofen met Baily en Blavatsky.

Intuïtieve ontwikkeling brengt ons in voeling met een werkelijkheid die het mentale overstijgt.
Het bestuderen van de manier van kijken van Indiërs en Tibetanen, van Antroposofen en Theosofen helpt ons om uit onze eigen beperkte mentale concepten te stappen en ons te openen voor een andere werkelijkheid. We noemen het multi-dimensionaliteit. De wereld is niet één-dimensioneel. Alleen al ons lichaam kan je vanuit zeven verschillende perspectieven benaderen.

In de literatuur en cursussen allerhande worden vooral de eerste vier auralagen bestudeerd en beschreven. Over de overige drie lagen vind je naargelang de bronnen andere informatie terug.

De zeven auralagen of zeven lichamen
Voor Tibetanen bestaan we eigenlijk in essentie als 7 lichamen. Deze lichamen heb¬ben elk een andere aard en bestaan uit verschillende substanties. Ze worden het fysieke, etherische, emotionele en mentale lichaam ge¬noemd. De laatste drie lichamen krijgen volgens de verschillende tradities andere namen. In de meer Tibetaanse richting spreekt men nog van het causale lichaam, het Boeddha (in onze cultuur vertaald: het christus bewustzijn) en het Atman (godsbewustzijn). In de Indische tradities spreekt men eerder van het astrale lichaam, het hoog mentale lichaam en Atman lichaam of Godsbewustzijn.

Het fysieke lichaam is het anker voor de andere zes. Zo doordringen o.a. het etherische, astrale en mentale lichaam de fysieke structuur en ook elkaar. De zeven lichamen nemen dezelfde ruim¬te in, maar hebben elk een andere trilling. Ze zijn met elkaar ver¬weven en beïnvloeden elkaar constant. Toch staan ze tegelijker¬tijd ook op zichzelf en kunnen los van elkaar worden ervaren. De verschillende lichamen staan in verbinding met elkaar en worden door elkaar gevoed. We kunnen zeggen dat het zesde en zevende lichaam de andere lichamen eerder omvatten en dragen.

Het fysieke en etherische lichaam
Het fysieke lichaam bestaat uit botten, bloed, weefsels en andere grofstoffelijke materie. Het etherische lichaam is volgens de traditie iets groter dan het fysieke en wordt vaak in het westen ook het energetische lichaam genoemd. Het draagt de levenskracht die het fysieke lichaam in goede con¬ditie houdt. Het etherische lichaam is in feite een meer subtiele versie van het fysieke lichaam; deze twee zijn volkomen met elkaar verweven. Een acupuncturist werkt met het concept van meri¬dianen: subtiele maar duidelijk waar te nemen stromen van ener¬gie die verschillende organen en lichaamsdelen met elkaar ver¬binden. Door deze meridianen vloeit de etherische energie die het lichaam vitaliseren. Het is, na de fysiek, wel de meest compacte laag van bewustzijn. Daarom reageert deze laag het traagst op veranderingen.

In het etherische lichaam worden ervaringen opgeslagen, zoals spanning, pijn en een blauwe plek tijdens een ongeval. Wanneer het ongeval volledig is verwerkt zal deze informatie vanzelf loslaten. Maar er zijn voorbeelden van mensen die onder hypnose een ongeluk opnieuw beleven en direct weer dezelfde blauwe plekken krijgen als vlak na het ongeluk. Ook kunnen negatieve invloeden die al een lange tijd in de emotionele laag zitten een indruk in de etherische laag achterlaten waardoor er lichamelijk ongemak ervaren wordt. Hoe krachtiger en gezonder het etherische lichaam, hoe sterker en efficiënter het fysieke lichaam.

De belangrijkste functie van het etherische is het fysieke lichaam te beschermen tegen vertroebelde energie, bijvoorbeeld bacteriën en virussen. Een zwak fysiek lichaam met een zwak etherisch lichaam is waarschijnlijk kwetsbaarder voor ziekte. Als het etherische lichaam sterk is, kan het gemakkelijk bacteriën en virussen tegengaan: ofwel ze kunnen niet doordringen in het fysieke lichaam, ofwel ze worden onmiddellijk uitgescheiden. 

Getrainde mensen kunnen de kleuren van de etherische laag, die van lichtblauw tot grijs gaan, ‘zien’. Een gevoelig persoon zal een overeenkomstig lichaam hebben, weerspiegeld in een blauwachtige kleur in de eerste laag. Iemand met een sterk, taai lichaam zal een grijzige kleur in het eerste energielichaam hebben. 

Het emotionele en mentale lichaam
Zoals de eerste twee lichamen nauw ver¬bonden zijn en een soort van eenheid vormen, zo werken ook het derde en vierde lichaam nauw samen. Het derde lichaam is het emotionele, opgebouwd uit materie die subtieler is dan die van het etherische en fysieke lichaam. Gewoonlijk wordt het emotionele li¬chaam waargenomen als een veld dat een stuk groter is dan de fysieke structuur. Soms wordt het beschreven als een lichaam dat uit vloeiende kleuren bestaat waarin zeven wielen draaien op een lijn die samenvalt met de ruggengraat: de chakra's.
 
De emotionele laag ligt verder van het lichaam af en heeft een hoger trillingsniveau. Het geeft een directe reflectie van onze emotionele staat op dit moment. Deze laag slaat al onze emotionele ervaringen op, zowel de zogenaamde ‘goede’ als de ‘slechte’. Het is in deze laag dat we al onze trauma’s, verlies, verdriet, boosheid, angsten, liefdes, triomfen, extases, vreugdes en hoop opslaan. De mentale laag ligt nog verder naar buiten. Deze laag vormt een mentale blauwdruk (gedachten, overtuigingen) gebaseerd op onze levenservaringen. 
 
In de mentale laag zijn het onze gedachten en overtuigingen die het patroon creëren. Hoe langer en sterker we een gedachte over onszelf en ons leven vasthouden, hoe krachtiger de invloed in de mentale laag. Voorbeelden van invloeden in de mentale laag zijn: “mannen zijn gevaarlijk”, “ik ben niet gewenst”, “ik ben niet goed genoeg”, “het leven is een strijd”….  Deze opgeslagen indrukken in de mentale laag werken als een filter en beïnvloeden sterk onze ervaring van de wereld om ons heen.  
 
Verder spreekt men nu ook over de spirituele laag. In de verschillende oosterse tradities zijn hier herinneringen aan vorige levens en ervaringen die we in zo’n vorig leven niet hebben kunnen verwerken opgeslagen. Deze laag is ook het medium voor paranormale ervaringen waaronder synchroniciteit, déjà vu, telepathie en voorkennis. Hier zijn alle ervaringen opgeslagen die onze persoonlijkheid overstijgen: verbindingservaringen, contacten met de astrale werkelijkheid, ervaringen buiten tijd en ruimte, enz.

De verschillende lichamen ervaren
Het is niet zo moeilijk om de werking van de verschillende li¬chamen gewaar te worden als je een moment neemt om je ogen te sluiten. Je kunt je lichaamsgewicht op de stoel voelen druk¬ken, de warmte van je handen ervaren, je huid zo bewust mogelijk ervaren, het speeksel in je mond voelen. Je kan mits wat lichaamsbewustzijn ook etherische energie voelen die subtiel vibreert in je botten, spieren en huid. Je kan als je intens gedanst of gelopen hebt de etherische energie ook ervaren rond je lichaam, rond je armen en benen. 

Met de vraag: hoe voel je je nu? kom je allicht snel bij je emoties en de realiteit van je emotioneel lichaam. Wanneer je vanuit je hoofd denkt, merk je beel¬den en herinneringen op die uit het emotionele lichaam voortkomen, vergezeld van associaties die de patronen van de mentale struc¬tuur volgen.

Elk van de lichamen heeft afzonderlijke sensaties, die zich tot een eenheid in ons bewustzijn vermengen. 

Wetenschappelijke relevantie
Kunnen we vanuit een westers en wetenschappelijk perspectief deze oosterse benaderingswijze enigszins ook staven? In dit verband is Kirlian fotografie een interessante invalshoek. 

Kirlian fotografie is het fotograferen van objecten in een elektromagnetisch wisselspanningsveld met een spanning van meer dan 1000 volt. Deze methode is genoemd naar het Russische echtpaar Simjon en Valentina Kirlian, twee wetenschappers, die in de jaren 1930 per toeval de methode om deze energie te fotograferen ontdekten.

Er wordt verondersteld dat een Kirlian foto een doorsnede laat zien van fysieke, emotionele en mentale energie. Deze energie vormt de aura van alle levende wezens. Deze methode werd verder ontwikkeld en verfijnd door Peter Mandel, een Duitse homeopaat/acupuncturist. Hij vergeleek gedurende jaren ruim 1 miljoen foto's met de symptomen van zieke mensen en met uitslagen van regulier laboratoriumonderzoek. Aan bepaalde kleuren die op de foto aldus zichtbaar zijn, worden door sommigen bepaalde persoonlijke eigenschappen gekoppeld maar ook ziekten of aandoeningen.

Eigenlijk wordt Kirlian fotografie ten onrechte ook aurafotografie genoemd. De enig bekende mogelijke reden om de Kirlian foto met de aura te associëren is een oppervlakkige uiterlijke gelijkenis tussen de stralingspatronen op de Kirlian foto en de uitstralingen die een getrainde waarnemer meent waar te nemen als aura.

Er wordt bij aurafotografie een speciale lens gemonteerd, die het aura-effect veroorzaken. Dit is steeds het geval wanneer er in de foto een persoon te zien is met kleuren rondom zich.
Maar eigenlijk kunnen we deze laatste wijze geen echte (volgens westerse normen) wetenschappelijke benadering noemen.

Hoe zit het dan met de volgende lichamen? Meestal worden de laatste drie lichamen als één beschouwd en het spiritueel lichaam genoemd. Dit lichaam omvat dus eigenlijk 3 lichamen die Barbara Ann Brennan in haar boek ‘Licht op de Aura’ (verschenen bij Becht Haarlem) uitgebreid bespreekt. Dit boek heeft wereldwijd al heel veel mensen geïnspireerd en is ondertussen een echt referentiewerk geworden in deze materie. Vooral de prachtige kleurrijke tekeningen zijn zeer aanschouwelijk en inspirerend.

Spijtig genoeg plaatst Barbara Ann Brennan zich wat betreft de hoogste lagen van het auraveld niet in de Tibetaanse of Indische traditie. Barbara ontwikkelde hier haar persoonlijk eigen benadering. Dit is spijtig, want het brengt bij gevormde lezers wel vaak enige verwarring. Zo spreekt ze over het etherisch causale niveau, het universele liefdes lichaam en het kosmisch of ketherisch-causaal lichaam. Het zijn moeilijke termen en ze sluiten dus niet aan bij de eeuwenoude traditie hierrond.

Wat is dan de supramentaal-dimensie waar men het dan zo dikwijls over heeft in Timotheus? 
Is dit dan één van de verschillende lagen. Neen. Het supramentaal veld beschouwen we als de essentie van alles dat alle andere lichamen doordringt of op dit moment op aarde aan het doordringen is. Vanuit het supramentaal bewustzijn ontstaat alles wat op aarde leeft. Het is het dragend en scheppend vermogen van de schepping hier op aarde.

 

Philippe Vandevorst
 


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


De mens is meer-dimensionaal
De ruimere kaart van de werkelijkheid

Geeft wetenschap en de westerse kijk op het leven steeds de volledige kaart van de werkelijkheid? Alfred Korzybski (filosoof) schetst in zijn boek Science and Sanity een nieuwe filosofische richting die duidelijk een onderscheid maakt tussen ‘de werkelijke wereld’ en ’de wereld van de taal en de symbolen’, zijnde de verwoording van onze eigen subjectieve ervaring. Hij geeft dus aan dat het menselijk verstand alleen in staat is te reageren op de eigen innerlijk gevormde landkaart en niet altijd op het aanwezige gebied, de werkelijkheid, die wel eens durft te vervormen of zelfs volledig te vervagen. 

De zoekende mens van de 21ste eeuw heeft al lang ontdekt dat de mentale westerse concepten uit de 20ste eeuw vaak slechts een beperkte weergave zijn van de werkelijkheid. Het wordt bijzonder boeiend om dan ook de meer oosterse visie van de werkelijkheid te bestuderen en onze eigen westerse visie daarmee te verruimen. Ligt misschien daar de sleutel tot het antwoord op vele problemen en vragen waarmee de westerse mens zit?

Vooral het Tibetaanse boeddhisme heeft ons binnen Timotheus de laatste jaren bijzonder geïnspireerd. Tibetanen bekijken de werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven. Voor hen bestaat de mens niet alleen uit fysieke realiteit, maar uit zeven componenten, lichamen genoemd. Tibetanen haalden deze overtuiging uit India waar de Indiërs de 7 auralagen als één van de referentiepijlers van hun benadering behielden.

Wat ons boeit is niet zozeer de vraag of deze manier van kijken nu de juiste is. Veel boeiender is wel de vraag wat het ons doet, wanneer we bewust leren verbinding maken met deze realiteit, deze manier van naar het leven en de mens kijken.

Ook in de oude esoterische tradities van het Westen vinden we deze concepten terug. We denken hier bijzonder aan Rudolf Steiner met zijn Antroposofie of de Theosofen met Baily en Blavatsky.

Intuïtieve ontwikkeling brengt ons in voeling met een werkelijkheid die het mentale overstijgt.
Het bestuderen van de manier van kijken van Indiërs en Tibetanen, van Antroposofen en Theosofen helpt ons om uit onze eigen beperkte mentale concepten te stappen en ons te openen voor een andere werkelijkheid. We noemen het multi-dimensionaliteit. De wereld is niet één-dimensioneel. Alleen al ons lichaam kan je vanuit zeven verschillende perspectieven benaderen.

In de literatuur en cursussen allerhande worden vooral de eerste vier auralagen bestudeerd en beschreven. Over de overige drie lagen vind je naargelang de bronnen andere informatie terug.

De zeven auralagen of zeven lichamen
Voor Tibetanen bestaan we eigenlijk in essentie als 7 lichamen. Deze lichamen heb¬ben elk een andere aard en bestaan uit verschillende substanties. Ze worden het fysieke, etherische, emotionele en mentale lichaam ge¬noemd. De laatste drie lichamen krijgen volgens de verschillende tradities andere namen. In de meer Tibetaanse richting spreekt men nog van het causale lichaam, het Boeddha (in onze cultuur vertaald: het christus bewustzijn) en het Atman (godsbewustzijn). In de Indische tradities spreekt men eerder van het astrale lichaam, het hoog mentale lichaam en Atman lichaam of Godsbewustzijn.

Het fysieke lichaam is het anker voor de andere zes. Zo doordringen o.a. het etherische, astrale en mentale lichaam de fysieke structuur en ook elkaar. De zeven lichamen nemen dezelfde ruim¬te in, maar hebben elk een andere trilling. Ze zijn met elkaar ver¬weven en beïnvloeden elkaar constant. Toch staan ze tegelijker¬tijd ook op zichzelf en kunnen los van elkaar worden ervaren. De verschillende lichamen staan in verbinding met elkaar en worden door elkaar gevoed. We kunnen zeggen dat het zesde en zevende lichaam de andere lichamen eerder omvatten en dragen.

Het fysieke en etherische lichaam
Het fysieke lichaam bestaat uit botten, bloed, weefsels en andere grofstoffelijke materie. Het etherische lichaam is volgens de traditie iets groter dan het fysieke en wordt vaak in het westen ook het energetische lichaam genoemd. Het draagt de levenskracht die het fysieke lichaam in goede con¬ditie houdt. Het etherische lichaam is in feite een meer subtiele versie van het fysieke lichaam; deze twee zijn volkomen met elkaar verweven. Een acupuncturist werkt met het concept van meri¬dianen: subtiele maar duidelijk waar te nemen stromen van ener¬gie die verschillende organen en lichaamsdelen met elkaar ver¬binden. Door deze meridianen vloeit de etherische energie die het lichaam vitaliseren. Het is, na de fysiek, wel de meest compacte laag van bewustzijn. Daarom reageert deze laag het traagst op veranderingen.

In het etherische lichaam worden ervaringen opgeslagen, zoals spanning, pijn en een blauwe plek tijdens een ongeval. Wanneer het ongeval volledig is verwerkt zal deze informatie vanzelf loslaten. Maar er zijn voorbeelden van mensen die onder hypnose een ongeluk opnieuw beleven en direct weer dezelfde blauwe plekken krijgen als vlak na het ongeluk. Ook kunnen negatieve invloeden die al een lange tijd in de emotionele laag zitten een indruk in de etherische laag achterlaten waardoor er lichamelijk ongemak ervaren wordt. Hoe krachtiger en gezonder het etherische lichaam, hoe sterker en efficiënter het fysieke lichaam.

De belangrijkste functie van het etherische is het fysieke lichaam te beschermen tegen vertroebelde energie, bijvoorbeeld bacteriën en virussen. Een zwak fysiek lichaam met een zwak etherisch lichaam is waarschijnlijk kwetsbaarder voor ziekte. Als het etherische lichaam sterk is, kan het gemakkelijk bacteriën en virussen tegengaan: ofwel ze kunnen niet doordringen in het fysieke lichaam, ofwel ze worden onmiddellijk uitgescheiden. 

Getrainde mensen kunnen de kleuren van de etherische laag, die van lichtblauw tot grijs gaan, ‘zien’. Een gevoelig persoon zal een overeenkomstig lichaam hebben, weerspiegeld in een blauwachtige kleur in de eerste laag. Iemand met een sterk, taai lichaam zal een grijzige kleur in het eerste energielichaam hebben. 

Het emotionele en mentale lichaam
Zoals de eerste twee lichamen nauw ver¬bonden zijn en een soort van eenheid vormen, zo werken ook het derde en vierde lichaam nauw samen. Het derde lichaam is het emotionele, opgebouwd uit materie die subtieler is dan die van het etherische en fysieke lichaam. Gewoonlijk wordt het emotionele li¬chaam waargenomen als een veld dat een stuk groter is dan de fysieke structuur. Soms wordt het beschreven als een lichaam dat uit vloeiende kleuren bestaat waarin zeven wielen draaien op een lijn die samenvalt met de ruggengraat: de chakra's.
 
De emotionele laag ligt verder van het lichaam af en heeft een hoger trillingsniveau. Het geeft een directe reflectie van onze emotionele staat op dit moment. Deze laag slaat al onze emotionele ervaringen op, zowel de zogenaamde ‘goede’ als de ‘slechte’. Het is in deze laag dat we al onze trauma’s, verlies, verdriet, boosheid, angsten, liefdes, triomfen, extases, vreugdes en hoop opslaan. De mentale laag ligt nog verder naar buiten. Deze laag vormt een mentale blauwdruk (gedachten, overtuigingen) gebaseerd op onze levenservaringen. 
 
In de mentale laag zijn het onze gedachten en overtuigingen die het patroon creëren. Hoe langer en sterker we een gedachte over onszelf en ons leven vasthouden, hoe krachtiger de invloed in de mentale laag. Voorbeelden van invloeden in de mentale laag zijn: “mannen zijn gevaarlijk”, “ik ben niet gewenst”, “ik ben niet goed genoeg”, “het leven is een strijd”….  Deze opgeslagen indrukken in de mentale laag werken als een filter en beïnvloeden sterk onze ervaring van de wereld om ons heen.  
 
Verder spreekt men nu ook over de spirituele laag. In de verschillende oosterse tradities zijn hier herinneringen aan vorige levens en ervaringen die we in zo’n vorig leven niet hebben kunnen verwerken opgeslagen. Deze laag is ook het medium voor paranormale ervaringen waaronder synchroniciteit, déjà vu, telepathie en voorkennis. Hier zijn alle ervaringen opgeslagen die onze persoonlijkheid overstijgen: verbindingservaringen, contacten met de astrale werkelijkheid, ervaringen buiten tijd en ruimte, enz.

De verschillende lichamen ervaren
Het is niet zo moeilijk om de werking van de verschillende li¬chamen gewaar te worden als je een moment neemt om je ogen te sluiten. Je kunt je lichaamsgewicht op de stoel voelen druk¬ken, de warmte van je handen ervaren, je huid zo bewust mogelijk ervaren, het speeksel in je mond voelen. Je kan mits wat lichaamsbewustzijn ook etherische energie voelen die subtiel vibreert in je botten, spieren en huid. Je kan als je intens gedanst of gelopen hebt de etherische energie ook ervaren rond je lichaam, rond je armen en benen. 

Met de vraag: hoe voel je je nu? kom je allicht snel bij je emoties en de realiteit van je emotioneel lichaam. Wanneer je vanuit je hoofd denkt, merk je beel¬den en herinneringen op die uit het emotionele lichaam voortkomen, vergezeld van associaties die de patronen van de mentale struc¬tuur volgen.

Elk van de lichamen heeft afzonderlijke sensaties, die zich tot een eenheid in ons bewustzijn vermengen. 

Wetenschappelijke relevantie
Kunnen we vanuit een westers en wetenschappelijk perspectief deze oosterse benaderingswijze enigszins ook staven? In dit verband is Kirlian fotografie een interessante invalshoek. 

Kirlian fotografie is het fotograferen van objecten in een elektromagnetisch wisselspanningsveld met een spanning van meer dan 1000 volt. Deze methode is genoemd naar het Russische echtpaar Simjon en Valentina Kirlian, twee wetenschappers, die in de jaren 1930 per toeval de methode om deze energie te fotograferen ontdekten.

Er wordt verondersteld dat een Kirlian foto een doorsnede laat zien van fysieke, emotionele en mentale energie. Deze energie vormt de aura van alle levende wezens. Deze methode werd verder ontwikkeld en verfijnd door Peter Mandel, een Duitse homeopaat/acupuncturist. Hij vergeleek gedurende jaren ruim 1 miljoen foto's met de symptomen van zieke mensen en met uitslagen van regulier laboratoriumonderzoek. Aan bepaalde kleuren die op de foto aldus zichtbaar zijn, worden door sommigen bepaalde persoonlijke eigenschappen gekoppeld maar ook ziekten of aandoeningen.

Eigenlijk wordt Kirlian fotografie ten onrechte ook aurafotografie genoemd. De enig bekende mogelijke reden om de Kirlian foto met de aura te associëren is een oppervlakkige uiterlijke gelijkenis tussen de stralingspatronen op de Kirlian foto en de uitstralingen die een getrainde waarnemer meent waar te nemen als aura.

Er wordt bij aurafotografie een speciale lens gemonteerd, die het aura-effect veroorzaken. Dit is steeds het geval wanneer er in de foto een persoon te zien is met kleuren rondom zich.
Maar eigenlijk kunnen we deze laatste wijze geen echte (volgens westerse normen) wetenschappelijke benadering noemen.

Hoe zit het dan met de volgende lichamen? Meestal worden de laatste drie lichamen als één beschouwd en het spiritueel lichaam genoemd. Dit lichaam omvat dus eigenlijk 3 lichamen die Barbara Ann Brennan in haar boek ‘Licht op de Aura’ (verschenen bij Becht Haarlem) uitgebreid bespreekt. Dit boek heeft wereldwijd al heel veel mensen geïnspireerd en is ondertussen een echt referentiewerk geworden in deze materie. Vooral de prachtige kleurrijke tekeningen zijn zeer aanschouwelijk en inspirerend.

Spijtig genoeg plaatst Barbara Ann Brennan zich wat betreft de hoogste lagen van het auraveld niet in de Tibetaanse of Indische traditie. Barbara ontwikkelde hier haar persoonlijk eigen benadering. Dit is spijtig, want het brengt bij gevormde lezers wel vaak enige verwarring. Zo spreekt ze over het etherisch causale niveau, het universele liefdes lichaam en het kosmisch of ketherisch-causaal lichaam. Het zijn moeilijke termen en ze sluiten dus niet aan bij de eeuwenoude traditie hierrond.

Wat is dan de supramentaal-dimensie waar men het dan zo dikwijls over heeft in Timotheus? 
Is dit dan één van de verschillende lagen. Neen. Het supramentaal veld beschouwen we als de essentie van alles dat alle andere lichamen doordringt of op dit moment op aarde aan het doordringen is. Vanuit het supramentaal bewustzijn ontstaat alles wat op aarde leeft. Het is het dragend en scheppend vermogen van de schepping hier op aarde.

 

Philippe Vandevorst
 


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >