Inspiratie

Een mooi verhaal schrijven we niet alleen. Daarom willen we iedereen inspireren. Intuïtieve Ontwikkeling is een leerproces. Ook voor ons. Elke dag opnieuw ontdekken we nieuwigheden. Die houden we natuurlijk niet voor ons. We laten iedereen meelezen met verhalen die ons inspireren (nieuws), verhalen die we uit onze eigen ervaringen neerschreven (achtergrondartikels en video's) en verhalen die ontstaan vanuit de deelnemers zelf (getuigenissen en video's).

Inspiratie om te delen!


​​​​​​​Exploratie en transformatie via de 7 stralen

​​​​​​​Exploratie en transformatie via de 7 stralen
Op weg naar een nieuw tijdperk

Het thema van de zeven stralen is inderdaad diepzinnig en lange tijd occult (verborgen) geweest. Er wordt wel eens verteld dat de mensheid op de drempel staat van een nieuw tijdperk en dat daarom deze kennis pas nu wordt vrijgegeven. We hoeven deze gedachte niet direct te aanvaarden, maar dankzij de boeken van Alice Bailey van de theosofische traditie hebben we veel materiaal om te onderzoeken en zo meer inzicht te krijgen in wie we werkelijk zijn. In deze nieuwe module van ‘Intuïtieve ontwikkeling’ geven we je handvaten om jezelf, jouw medemens en onze wereld beter te begrijpen.

In de module van de 7 stralen exploreren we de kracht en de diepte van deze zeven stralen in ons leven. Waarom zeven stralen, en geen tien of twaalf? Het getal zeven komt dikwijls terug in de menselijke waarneming van de structuur van de wereld: de zeven kleuren in de regenboog, de zeven noten van een octaaf, de zeven gebieden van het bestaan in de occulte kosmologie en de indeling van tijd in zeven dagen van de week. Er zijn ook de zeven zusters van de Plejaden en de zeven sterren van de Grote Beer.

Oorspronkelijk drukte het leven zich uit in een drievoud: wil, liefde en intelligentie. De zeven stralen zijn de eerste differentiatie van deze drievoudigheid. Met drie hoofdstralen en vier kleinere stralen openbaart zich de zevenvoudige aard van het Leven.

Elke Straal staat voor een Archetypische Energie. De esoterische wetenschap noemt deze 7 energiestromen ook wel ‘stralen’. Elk van deze stralen symboliseert een bepaald soort energie. Anders gezegd: deze 7 universele stromen van goddelijke energie zijn elk een uitdrukking van een kosmische werkelijkheid. De wisselwerking tussen deze 7 stralen schept alles – op elke denkbaar trillingsniveau – in de kosmos.

Niet alle stralen spelen tegelijkertijd eenzelfde krachtige rol hier op Aarde, want door de cyclische spiraalbeweging van deze energieën wordt alles in en uit openbaring gebracht, gekleurd met en doordrenkt van bepaalde hoedanigheden en aspecten.

Het getal 7 vinden we natuurlijk terug op vele niveaus en terreinen van het leven: de 7 kleuren van de regenboog, de 7 noten van de toonladder, de 7 chakra’s, de 7 heilige planeten (en daarmee de corresponderende 7 persoonlijkheidstypen) , enz.

De 7 stralen bestaan uit 3 hoofdstralen (1,2 en 3) – in het christendom zijn deze 3 hoofdstralen bekend als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in het hindoeïsme bijvoorbeeld als Shiva, Vishnu en Brahma – en 4 onderstralen (4, 5, 6 en 7).

 • 1ste straal van Wil of Macht;
 • 2de straal van Liefde-Wijsheid;
 • 3de straal van Actieve, Creatieve intelligentie;
 • 4de straal van Harmonie door Conflict- schoonheid en kunst;
 • 5de straal van Concrete Wetenschap of Kennis;
 • 6de straal van Abstract Idealisme of Toewijding, Devotie;
 • 7de straal van Ceremoniële Orde of Magie of Ritueel of Organisatie.

 

Hoewel de zeven stralen een veel omvattender gegeven zijn, zijn ze vooral op het niveau van de zelfkennis van belang. Het gehele onderwerp van de esoterische psychologie is gebaseerd op de kennis van de zeven stralen. De vibraties van de zeven stralen komen onze aura (uitstralingsveld) binnen via de zeven energiecentra of in de traditie ook chakra’s genoemd. Iedere chakra is verbonden met de lichtfrequentie en kleur van een van de zeven stralen.

Elke keer dat we ons openstellen voor deze energie, worden we een stukje ingewijd in de Kracht van Toewijding zoals die vanuit de Goddelijke Oorspronkelijkheid bestaat. Wanneer deze Kracht groeit, worden ook de kleinere vormen van Toewijding in onze geschiedenis, de groeispanningen, in ons bevrijd. Dit betekent een healing en omzetting van oude tendensen in onze lichamen, oude gedragingen en overtuigingen die ons gespiegeld worden en zo bevrijd worden. We komen in de vreugdevolle begeestering tegenover de innerlijke weg in ons hart.

We stellen hier heel kort de 7 stralen voor en gaan iedere les met 1 straal aan de slag zodat we via ervaringsgerichte oefeningen dieper kunnen ingaan op de potentie van iedere straal in ons leven.

 

1ste straal – De energie van Wil, Doel of Macht.

Deze straal is van zo’n dynamische intensiteit dat ze alle stralen doordringt, ze is verbonden met ons hele leven en bewustzijn. Moed is ook een aspect van de 1ste straal, maar ware moed is geen strijdende moed of enige soort van levensstrijd die we dapper noemen. Het is de moed van betrouwbare kennis, vastberaden en zonder deze in vraag te stellen te midden van moeilijkheden en ongemak.

De vrije wil is één van zijn producten Een positieve en menselijke uiting van deze Wil is ‘de Goede Wil’. Als de wil in ons aanwezig is, kunnen we veel verwezenlijken en anders komt er niets uit onze handen. Op het hoogste bewustzijnsniveau brengt de eerste straal vele ongelijke elementen tot synthese. Getuige het eerste straal leiderschap. Een leider is iemand die vele standpunten kan zien en deze kan samenvoegen. Hij kan vele individuen samenbrengen, waarbij hij geen mengsel creëert, maar een werkelijke synthese. De eerste straal domineert andere aspecten en kan in zijn gedrevenheid hen tot een samenhangend geheel maken. Dit kan hij een bepaalde richting geven, ten goede of ten kwade.

En, is het niet wonderlijk dat door de woorden ‘ik wil’ uit te spreken we onze krachten kunnen mobiliseren? Als er een wil aanwezig is, kunnen we veel verwezenlijken, zo niet dan komt niets uit onze handen.

 

2de straal – De energie van Liefde, Wijsheid of Verlangen.

Dit is geen emotioneel verlangen, maar een verlangen als de grote Wet van Aantrekking – het vermogen om datgene aan te trekken wat geliefd wordt. Het is de band van samenhang, het beginsel van magnetische cohesie die werkt door middel van elke schepping van vormen op elk gebied, vanaf het kristal tot het zonnestelsel. Het is de kern van het leven zelf die tot diep in onze cellen leeft, dat zich uit in het collectieve geheugen van de mensheid.

Deze straal drukt de dualiteit uit tussen hoofd (wijsheid) en hart (liefde). Het is ook de straal die ons de weg wijst naar synthese en die ons drijft op zoek te gaan naar de waarheid; het is gericht op het leggen van verbanden en samenhang. Het stimuleert inzicht, intuïtie, mensenliefde en mededogen (compassie). De hoogste uitdrukking van deze straal is Universele Liefde. In negatieve zin is het afhankelijkheid van anderen en een bewustzijn van het bestaan van angst, als tegenpool van liefde.

 

3de straal – De energie van Actieve Intelligentie.

De intelligente activiteit, de intelligentie gebruikt om vormen te bouwen, voor elke creatieve inspanning, om het grotere doel te openbaren. Met deze straal is de Aarde zelf verbonden. Voor ons als mensheid een essentiële energie, want het is het vormgevende aspect. De derde straal van hoger denkvermogen draagt in zich de impuls tot activiteit van mentale en/of fysieke aard. Op mentaal niveau stimuleert deze het abstracte denken, het bevattingsvermogen en geeft een diep indringend denkvermogen aan de mens op deze straal.

Daarentegen, wanneer het zich alleen op het fysieke niveau uitdrukt, leidt het tot een veelheid aan activiteiten en een druk bestaan. Aan de ene kant hebben we dus de stilte, de noodzaak tot meditatie, aan de andere kant een volkomen afwezig-zijn van stilte.

De valkuil voor de derde straal is het feit dat hij te druk bezig is. Hij vindt het moeilijk om stil te zijn, naar binnen te kijken en om zijn aandacht te moeten richten op dat punt waar de vorm geen realiteit meer is. Het ‘bezig-zijn’ is in zekere zin een dekmantel om niet te hoeven stilstaan bij wat achter het vormleven ligt.

 

4de straal – De energie van harmonie door conflict.

Deze straal brengt schoonheid en tracht harmonie te brengen en conflicten te transformeren. Ze staat numerologisch in het midden (3+1+3) van de zeven stralen en draagt hierdoor de rol van de overbrenger van tegenstellingen en brengt bemiddeling voort in conflictsituaties. In zekere zin is hij de optelsom van alle stralen en heeft hij de speciale eigenschap alles in harmonie te brengen. Evenals bij de tweede straal gaat het om een intuïtieve energie.

Het is vooral ook de straal van de kunstenaar. Grote kunstenaars als Rembrandt en Mozart werden sterk beïnvloed door deze straal. Het is de energie die ons uiteindelijk tot vrede, ordening en harmonie leidt nadat conflicten zijn uitgevochten en verwarringen overwonnen. Het stimuleert bij uitstek de gevoeligheid voor muziek en kleuren en in zekere zin is het de straal van de kunstenaar.

Bailey zegt dat deze straal over de mensheid als geheel heerst en duidt op het vermogen van de mens om iets te bereiken door strijd. Het is dankzij de energie van deze straal dat we evolueren.

 

5de straal – De energie van Concrete Kennis of Wetenschap.

Deze energie heeft de wetenschap voortgebracht en leidt naar het begrijpen van de natuur. De woorden van de Boeddha geven eens te meer de kern weer van de 5de straal: “Geloof niets, waar je het ook leest of wie het heeft gezegd, zelfs niet als ik het heb gezegd, tenzij het overeenstemt met uw eigen inzicht en uw eigen gezond verstand.”

De 5° straal is de energie van het concrete denken gericht op de vorm. Het is de straal van de wetenschap, het creëert een vermogen tot analyse en onderzoek, waarbij nauwkeurigheid essentieel is. Het stimuleert daarom het ontwikkelen van ideeën die verlichting en inzicht produceren. Het geeft de mens op deze straal een briljant, vlug en geestig denken. Het is de energie die gedachtenvormen creëert. Het doel van de kortstondige uitbarsting van de vijfde-straals energie is het lagere denkvermogen van de mens stimuleren. Dit weerspiegelt zich in de snelle ontwikkeling in deze eeuw van de wetenschap en de technologie, en tevens de opkomst van de geesteswetenschappen.

 

6de straal – De energie van Toewijding of Idealisme.

Deze straal rust de mens uit met het vermogen om ‘het ideaal’ te zien, de werkelijkheid achter de vorm. Het begiftigt de mens met de drang om door te dringen tot achter de sluier en de verborgen natuurrijken. De voorbije 2000 jaar is er veel verworven in het begrijpen van wat voor de vroegere mensen ‘magische’ rijken waren. Einstein wees ook op deze drang om door te dringen tot achter de uiterlijke natuurrijken met zijn uitspraak: “de mooiste en diepste ervaring die een mens kan hebben is het gevoel van het mysterieuze. Het is het basisbeginsel van religie maar ook van elk ernstig streven in de kunst en de wetenschap.”

De 6de straal is de energie die de kwaliteiten van toewijding en verlangen naar bevrijding stimuleert. Het brengt intensiteit, een-puntigheid, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid tot stand. Het is aan de ene kant de vurige straal die de mens dwingt om zich naar het hogere te richten en de overgave aan God. En aan de andere kant natuurlijk ook de vurige straal die tot oorlogszuchtigheid, fanatisme en martelaarschap heeft geleid. Het is de straal van de idealist, de mysticus, de heilige of de kruisvaarder.

 

7de straal – De energie van Ceremoniële Orde of magie of ritueel.

Dit is het vermogen tot coördineren waardoor een innerlijke kwaliteit en een uiterlijke tastbare vorm of verschijning wordt verenigd. Deze straal omvat de etherische gebieden en regeert dus over het ware magische werk, het vergeestelijken van de vormen.

De kern van de 7de straal zien we in het gezegde van Hermes Trismegistus: “Zo boven, zo beneden.” De wetenschapper David Bohm raakt ook aan de 7de straal in zijn theorie van de Omvattende Orde, een nieuwe vorm van inzicht die hij omschreef als de Onverdeelde Eenheid in de Golvende Beweging. Een hologram is het symbool van de omvattend orde; hij zei: “de gehele orde bevindt zich, in een bepaalde impliciete betekenis, in elk deeltje in ruimte en tijd.”

De 7de straal is de energie die helpt bij het leggen van een relatie tussen geest en materie en is werkzaam via de wetten van organisatie en ordening, groepsbewustzijn en rituelen. De functie van de 7de straal is het ideaal tot uitdrukking te brengen. Hij synthetiseert door geest en stof samen te brengen. Hij is heel praktisch. De 7de straal brengt daardoor een praktisch begrip voort en een kennis van hoe energieën werken en hoe deze te gebruiken om dingen te verwezenlijken. Het is gericht op het vormgeven van dat wat gezien of aangevoeld wordt, op het vergeestelijken van de stof en van de aarde als planeet. Tevens werkt deze straal op het etherisch gebied door het heiligbeencentrum en het stuitchakra.

 

De stralentypen helpen ons om onszelf beter te begrijpen en bewuster de kracht van deze stralen te exploreren en te gebruiken in ons persoonlijk leven om zo een bewuster, zinvoller, gelukkiger en actiever leven te beleven.

(Philippe Vandevorst)

 

Bronnen:

HB Een nieuwe tijd breekt aan Ronald Jan Heijn

De esoterische astrologie volgens Alice Bailey - Lucis Trust

De 7 stralen Alice Bailey


Volg ons

Blijf op de hoogte over het laatste nieuws en updates. Voel je vrij om het mee te verspreiden!Over ons

Timotheus is een lerende beweging die mensen bijeenbrengt en vormt om vanuit hun innerlijke ruimte en intuïtieve intelligentie hun talenten te ontwikkelen. Timotheus roept mensen op om vanuit intrinsieke bewogenheid, verantwoordelijkheid op te nemen en zich actief onderzoekend en bewustzijnsverruimend, te engageren in hun kleine gemeenschap, de brede samenleving en een wereld in transitie.  Het uiteindelijke doel is een multidimensionele en ethische samenleving die ruimte laat voor zowel de mentale ratio als voor ‘het supra-mentale’ - of dat wat het mentale overstijgt - waarin burgers co-creatief en zelfbewust zin geven aan een goed en harmonieus samenleven.


​​​​​​​Exploratie en transformatie via de 7 stralen
Op weg naar een nieuw tijdperk

Het thema van de zeven stralen is inderdaad diepzinnig en lange tijd occult (verborgen) geweest. Er wordt wel eens verteld dat de mensheid op de drempel staat van een nieuw tijdperk en dat daarom deze kennis pas nu wordt vrijgegeven. We hoeven deze gedachte niet direct te aanvaarden, maar dankzij de boeken van Alice Bailey van de theosofische traditie hebben we veel materiaal om te onderzoeken en zo meer inzicht te krijgen in wie we werkelijk zijn. In deze nieuwe module van ‘Intuïtieve ontwikkeling’ geven we je handvaten om jezelf, jouw medemens en onze wereld beter te begrijpen.

In de module van de 7 stralen exploreren we de kracht en de diepte van deze zeven stralen in ons leven. Waarom zeven stralen, en geen tien of twaalf? Het getal zeven komt dikwijls terug in de menselijke waarneming van de structuur van de wereld: de zeven kleuren in de regenboog, de zeven noten van een octaaf, de zeven gebieden van het bestaan in de occulte kosmologie en de indeling van tijd in zeven dagen van de week. Er zijn ook de zeven zusters van de Plejaden en de zeven sterren van de Grote Beer.

Oorspronkelijk drukte het leven zich uit in een drievoud: wil, liefde en intelligentie. De zeven stralen zijn de eerste differentiatie van deze drievoudigheid. Met drie hoofdstralen en vier kleinere stralen openbaart zich de zevenvoudige aard van het Leven.

Elke Straal staat voor een Archetypische Energie. De esoterische wetenschap noemt deze 7 energiestromen ook wel ‘stralen’. Elk van deze stralen symboliseert een bepaald soort energie. Anders gezegd: deze 7 universele stromen van goddelijke energie zijn elk een uitdrukking van een kosmische werkelijkheid. De wisselwerking tussen deze 7 stralen schept alles – op elke denkbaar trillingsniveau – in de kosmos.

Niet alle stralen spelen tegelijkertijd eenzelfde krachtige rol hier op Aarde, want door de cyclische spiraalbeweging van deze energieën wordt alles in en uit openbaring gebracht, gekleurd met en doordrenkt van bepaalde hoedanigheden en aspecten.

Het getal 7 vinden we natuurlijk terug op vele niveaus en terreinen van het leven: de 7 kleuren van de regenboog, de 7 noten van de toonladder, de 7 chakra’s, de 7 heilige planeten (en daarmee de corresponderende 7 persoonlijkheidstypen) , enz.

De 7 stralen bestaan uit 3 hoofdstralen (1,2 en 3) – in het christendom zijn deze 3 hoofdstralen bekend als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in het hindoeïsme bijvoorbeeld als Shiva, Vishnu en Brahma – en 4 onderstralen (4, 5, 6 en 7).

 • 1ste straal van Wil of Macht;
 • 2de straal van Liefde-Wijsheid;
 • 3de straal van Actieve, Creatieve intelligentie;
 • 4de straal van Harmonie door Conflict- schoonheid en kunst;
 • 5de straal van Concrete Wetenschap of Kennis;
 • 6de straal van Abstract Idealisme of Toewijding, Devotie;
 • 7de straal van Ceremoniële Orde of Magie of Ritueel of Organisatie.

 

Hoewel de zeven stralen een veel omvattender gegeven zijn, zijn ze vooral op het niveau van de zelfkennis van belang. Het gehele onderwerp van de esoterische psychologie is gebaseerd op de kennis van de zeven stralen. De vibraties van de zeven stralen komen onze aura (uitstralingsveld) binnen via de zeven energiecentra of in de traditie ook chakra’s genoemd. Iedere chakra is verbonden met de lichtfrequentie en kleur van een van de zeven stralen.

Elke keer dat we ons openstellen voor deze energie, worden we een stukje ingewijd in de Kracht van Toewijding zoals die vanuit de Goddelijke Oorspronkelijkheid bestaat. Wanneer deze Kracht groeit, worden ook de kleinere vormen van Toewijding in onze geschiedenis, de groeispanningen, in ons bevrijd. Dit betekent een healing en omzetting van oude tendensen in onze lichamen, oude gedragingen en overtuigingen die ons gespiegeld worden en zo bevrijd worden. We komen in de vreugdevolle begeestering tegenover de innerlijke weg in ons hart.

We stellen hier heel kort de 7 stralen voor en gaan iedere les met 1 straal aan de slag zodat we via ervaringsgerichte oefeningen dieper kunnen ingaan op de potentie van iedere straal in ons leven.

 

1ste straal – De energie van Wil, Doel of Macht.

Deze straal is van zo’n dynamische intensiteit dat ze alle stralen doordringt, ze is verbonden met ons hele leven en bewustzijn. Moed is ook een aspect van de 1ste straal, maar ware moed is geen strijdende moed of enige soort van levensstrijd die we dapper noemen. Het is de moed van betrouwbare kennis, vastberaden en zonder deze in vraag te stellen te midden van moeilijkheden en ongemak.

De vrije wil is één van zijn producten Een positieve en menselijke uiting van deze Wil is ‘de Goede Wil’. Als de wil in ons aanwezig is, kunnen we veel verwezenlijken en anders komt er niets uit onze handen. Op het hoogste bewustzijnsniveau brengt de eerste straal vele ongelijke elementen tot synthese. Getuige het eerste straal leiderschap. Een leider is iemand die vele standpunten kan zien en deze kan samenvoegen. Hij kan vele individuen samenbrengen, waarbij hij geen mengsel creëert, maar een werkelijke synthese. De eerste straal domineert andere aspecten en kan in zijn gedrevenheid hen tot een samenhangend geheel maken. Dit kan hij een bepaalde richting geven, ten goede of ten kwade.

En, is het niet wonderlijk dat door de woorden ‘ik wil’ uit te spreken we onze krachten kunnen mobiliseren? Als er een wil aanwezig is, kunnen we veel verwezenlijken, zo niet dan komt niets uit onze handen.

 

2de straal – De energie van Liefde, Wijsheid of Verlangen.

Dit is geen emotioneel verlangen, maar een verlangen als de grote Wet van Aantrekking – het vermogen om datgene aan te trekken wat geliefd wordt. Het is de band van samenhang, het beginsel van magnetische cohesie die werkt door middel van elke schepping van vormen op elk gebied, vanaf het kristal tot het zonnestelsel. Het is de kern van het leven zelf die tot diep in onze cellen leeft, dat zich uit in het collectieve geheugen van de mensheid.

Deze straal drukt de dualiteit uit tussen hoofd (wijsheid) en hart (liefde). Het is ook de straal die ons de weg wijst naar synthese en die ons drijft op zoek te gaan naar de waarheid; het is gericht op het leggen van verbanden en samenhang. Het stimuleert inzicht, intuïtie, mensenliefde en mededogen (compassie). De hoogste uitdrukking van deze straal is Universele Liefde. In negatieve zin is het afhankelijkheid van anderen en een bewustzijn van het bestaan van angst, als tegenpool van liefde.

 

3de straal – De energie van Actieve Intelligentie.

De intelligente activiteit, de intelligentie gebruikt om vormen te bouwen, voor elke creatieve inspanning, om het grotere doel te openbaren. Met deze straal is de Aarde zelf verbonden. Voor ons als mensheid een essentiële energie, want het is het vormgevende aspect. De derde straal van hoger denkvermogen draagt in zich de impuls tot activiteit van mentale en/of fysieke aard. Op mentaal niveau stimuleert deze het abstracte denken, het bevattingsvermogen en geeft een diep indringend denkvermogen aan de mens op deze straal.

Daarentegen, wanneer het zich alleen op het fysieke niveau uitdrukt, leidt het tot een veelheid aan activiteiten en een druk bestaan. Aan de ene kant hebben we dus de stilte, de noodzaak tot meditatie, aan de andere kant een volkomen afwezig-zijn van stilte.

De valkuil voor de derde straal is het feit dat hij te druk bezig is. Hij vindt het moeilijk om stil te zijn, naar binnen te kijken en om zijn aandacht te moeten richten op dat punt waar de vorm geen realiteit meer is. Het ‘bezig-zijn’ is in zekere zin een dekmantel om niet te hoeven stilstaan bij wat achter het vormleven ligt.

 

4de straal – De energie van harmonie door conflict.

Deze straal brengt schoonheid en tracht harmonie te brengen en conflicten te transformeren. Ze staat numerologisch in het midden (3+1+3) van de zeven stralen en draagt hierdoor de rol van de overbrenger van tegenstellingen en brengt bemiddeling voort in conflictsituaties. In zekere zin is hij de optelsom van alle stralen en heeft hij de speciale eigenschap alles in harmonie te brengen. Evenals bij de tweede straal gaat het om een intuïtieve energie.

Het is vooral ook de straal van de kunstenaar. Grote kunstenaars als Rembrandt en Mozart werden sterk beïnvloed door deze straal. Het is de energie die ons uiteindelijk tot vrede, ordening en harmonie leidt nadat conflicten zijn uitgevochten en verwarringen overwonnen. Het stimuleert bij uitstek de gevoeligheid voor muziek en kleuren en in zekere zin is het de straal van de kunstenaar.

Bailey zegt dat deze straal over de mensheid als geheel heerst en duidt op het vermogen van de mens om iets te bereiken door strijd. Het is dankzij de energie van deze straal dat we evolueren.

 

5de straal – De energie van Concrete Kennis of Wetenschap.

Deze energie heeft de wetenschap voortgebracht en leidt naar het begrijpen van de natuur. De woorden van de Boeddha geven eens te meer de kern weer van de 5de straal: “Geloof niets, waar je het ook leest of wie het heeft gezegd, zelfs niet als ik het heb gezegd, tenzij het overeenstemt met uw eigen inzicht en uw eigen gezond verstand.”

De 5° straal is de energie van het concrete denken gericht op de vorm. Het is de straal van de wetenschap, het creëert een vermogen tot analyse en onderzoek, waarbij nauwkeurigheid essentieel is. Het stimuleert daarom het ontwikkelen van ideeën die verlichting en inzicht produceren. Het geeft de mens op deze straal een briljant, vlug en geestig denken. Het is de energie die gedachtenvormen creëert. Het doel van de kortstondige uitbarsting van de vijfde-straals energie is het lagere denkvermogen van de mens stimuleren. Dit weerspiegelt zich in de snelle ontwikkeling in deze eeuw van de wetenschap en de technologie, en tevens de opkomst van de geesteswetenschappen.

 

6de straal – De energie van Toewijding of Idealisme.

Deze straal rust de mens uit met het vermogen om ‘het ideaal’ te zien, de werkelijkheid achter de vorm. Het begiftigt de mens met de drang om door te dringen tot achter de sluier en de verborgen natuurrijken. De voorbije 2000 jaar is er veel verworven in het begrijpen van wat voor de vroegere mensen ‘magische’ rijken waren. Einstein wees ook op deze drang om door te dringen tot achter de uiterlijke natuurrijken met zijn uitspraak: “de mooiste en diepste ervaring die een mens kan hebben is het gevoel van het mysterieuze. Het is het basisbeginsel van religie maar ook van elk ernstig streven in de kunst en de wetenschap.”

De 6de straal is de energie die de kwaliteiten van toewijding en verlangen naar bevrijding stimuleert. Het brengt intensiteit, een-puntigheid, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid tot stand. Het is aan de ene kant de vurige straal die de mens dwingt om zich naar het hogere te richten en de overgave aan God. En aan de andere kant natuurlijk ook de vurige straal die tot oorlogszuchtigheid, fanatisme en martelaarschap heeft geleid. Het is de straal van de idealist, de mysticus, de heilige of de kruisvaarder.

 

7de straal – De energie van Ceremoniële Orde of magie of ritueel.

Dit is het vermogen tot coördineren waardoor een innerlijke kwaliteit en een uiterlijke tastbare vorm of verschijning wordt verenigd. Deze straal omvat de etherische gebieden en regeert dus over het ware magische werk, het vergeestelijken van de vormen.

De kern van de 7de straal zien we in het gezegde van Hermes Trismegistus: “Zo boven, zo beneden.” De wetenschapper David Bohm raakt ook aan de 7de straal in zijn theorie van de Omvattende Orde, een nieuwe vorm van inzicht die hij omschreef als de Onverdeelde Eenheid in de Golvende Beweging. Een hologram is het symbool van de omvattend orde; hij zei: “de gehele orde bevindt zich, in een bepaalde impliciete betekenis, in elk deeltje in ruimte en tijd.”

De 7de straal is de energie die helpt bij het leggen van een relatie tussen geest en materie en is werkzaam via de wetten van organisatie en ordening, groepsbewustzijn en rituelen. De functie van de 7de straal is het ideaal tot uitdrukking te brengen. Hij synthetiseert door geest en stof samen te brengen. Hij is heel praktisch. De 7de straal brengt daardoor een praktisch begrip voort en een kennis van hoe energieën werken en hoe deze te gebruiken om dingen te verwezenlijken. Het is gericht op het vormgeven van dat wat gezien of aangevoeld wordt, op het vergeestelijken van de stof en van de aarde als planeet. Tevens werkt deze straal op het etherisch gebied door het heiligbeencentrum en het stuitchakra.

 

De stralentypen helpen ons om onszelf beter te begrijpen en bewuster de kracht van deze stralen te exploreren en te gebruiken in ons persoonlijk leven om zo een bewuster, zinvoller, gelukkiger en actiever leven te beleven.

(Philippe Vandevorst)

 

Bronnen:

HB Een nieuwe tijd breekt aan Ronald Jan Heijn

De esoterische astrologie volgens Alice Bailey - Lucis Trust

De 7 stralen Alice Bailey


Contactgegevens

Timotheus-Intuïtie vzw
Administratief Centrum:
Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 - (DE KRING)
2170  Merksem

Tel.: 03 644 06 60
E-mail: info@timotheus.org

Inloggen >

Privacy verklaring >